Základní pravidla

Nadační fond GSK jednou ročně rozděluje finanční dar na podporu veřejně prospěšné činnosti neziskovým organizacím působícím na území České republiky. Žádosti o příspěvek z Nadačního fondu GSK se musí zaměřovat na konkrétní oblasti pomoci znevýhodněným skupinám. V letošním roce byly pro oblast podpory vybrány tyto skupiny:

Předkládaná žádost do prvního kola musí splňovat následující kritéria:

Účelem projektu nesmí být poskytování darů nebo jiné finanční podpory dalším subjektům. Projekty, kterým bude udělen finanční dar, bude vybírat grantová komise.

Zaměstnanci společnosti GSK budou moci rozhodnout o bonusové částce pro jednu vybranou organizaci, a to do maximální výše 50 000 Kč. Tato částka bude určena na financování rozvojového programu pro udržitelné fungování dané organizace či jejího projektu. Program bude nadefinován ve spolupráci příjemce příspěvku a zástupců Nadačního fondu GSK a Byznysu pro společnost. Zaměstnanci společnosti GSK budou dle možností do projektu zapojeni formou dobrovolnictví a mentoringu.

Žadatel musí uvést do rozpočtu všechny předpokládané náklady projektu a finanční příspěvek z Nadačního fondu GSK nesmí překročit 90 % z celkového rozpočtu projektu a 25 % z průměrného celkového ročního rozpočtu organizace (za poslední 2 kalendářní roky). Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o příspěvek v daném roce, jinak bude vyřazen z hodnocení. Nadační fond GSK v grantovém řízení nepodpoří ty žadatele, kteří v posledních dvou po sobě jdoucích letech již obdrželi finanční příspěvek od Nadačního fondu GSK.

Žadatel musí být výhradně právnická osoba – nestátní nezisková organizace – registrovaná v České republice (obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, nadace, nadační fond, fundace, ústav nebo církevní právnická osoba) a působící na území České republiky v některé z oblastí specifikovaných v oddílu Základní pravidla. Žadatel musí existovat a provozovat svoji činnost minimálně dva roky před podáním žádosti. Žadatel musí mít prokazatelné zdroje na financování svého provozu na období minimálně jednoho roku od podání žádosti. Na žadatele nesmí být prohlášen konkurz, nesmí být v likvidaci ani na něj nesmí být v období posledních 6 měsíců zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

Novinky

18. 07. 2013

Nadační fond GSK rozdělil 1 milion korun na projekty zaměřené na seniory a nemocné

Na konci června zveřejnil Nadační fond GSK (NF GSK) výsledky letošního grantového řízení.


» více

08. 03. 2012

Aktivní senioři se na přednáškách dozvědí o výzkumu a vývoji léků

Moderní společnost zažila v posledních desetiletích velký pokrok v oblasti medicíny a farmacie. Díky němu se podařilo objevit účinnou léčbu řady závažných onemocnění, zlepšit kvalitu života pacientů a prodloužit jeho délku.


» více

17. 10. 2011

Společnost GSK stojí u vzniku Asociace firemních nadací a fondů

Česká pobočka farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline se v září letošního roku stala jedním ze zakládajících členů nově vzniklé Asociace firemních nadací a fondů.


» více
Aktualizováno 10. 07. 2014 GlaxoSmithKline Česká republika.
© 2001-2014 GlaxoSmithKline a Pears Health Cyber.
Právní prohlášení | Prohlášení o ochraně soukromí